b a p s   a r c h i t e c t e n
o f f i c e @ b a p s .n l
breitnerstraat 44c
3015 XH rotterdam
t.+31(0)10-4769691

C a h i e r
v a n d e
s t e d e l i j k e
a u t o s n e l w e g

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
In opdracht van Rijksadviseur voor de Infrastructuur Jan Brouwer studeerde BAPS op de moeizame verhouding tussen stad en snelweg.

Met het ‘Cahier van de stedelijke autosnelweg’ (2008) biedt BAPS een podium voor een discussie over de samenhang tussen automobiliteit en stedelijkheid en hoe de beleving van de automobilist als bevolker van de belangrijkste openbare ruimte gestalte zou moeten krijgen.

Enerzijds stelt BAPS vast dat in de theorievorming rond de landelijk gelegen archetypen van de autosnelweg, de Amerikaanse Parkway en de Duitse Autobahn, de beleving van de automobilist centraal heeft gestaan.
Anderzijs wordt geconstateerd dat de theorievorming tot stilstand is gekomen in het door milieuwetgeving gedomineerde stedelijk snelwegontwerp. Zo wordt de snelweg achter geluidsschermen gedreven of —liever nog— ondergronds onschadelijk gemaakt. De wetgeving blokkeert het denken over andere, meer eigentijdse en positieve visies op stad en mobiliteit, omdat ze de betrokken ontwerpende disciplines van de stedebouw en het snelwegontwerp een alibi verschaft hun grondhoudingen ten opzichte van de automobiliteit (compacte stad versus duurzaam-veilige doorstroming) niet (gezamenlijk) te heroverwegen. Terwijl zij het nu juist zijn die die theorievorming zo goed zouden kunnen aanzwengelen.

Theorievorming en nieuwe ruimtelijke visies verfrissen de disciplines van stedebouw en planologie, waarin (auto)mobiliteit juist het centrale gegeven zou moeten zijn. Hierdoor kunnen we de ruimtelijke realiteit van de ‘homo mobilis’ beter begrijpen, zodat we beter in staat zijn de optredende neveneffecten, zoals ‘verrommeling’, onschadelijk te maken.


“ Eerder dan te genieten van de rit in een prachtige bosrijke omgeving, onthoudt de automobilist vooral dat hij daar in de file heeft gestaan. ”
Frank Steyvers

“ Verstedelijking is een proces dat weinig of niets te maken heeft met de stad van weleer, omdat niet het wonen en evenmin het werken, maar de mobiliteit het centrale gegeven vormt. ”
Vincent van Rossem

“ Automobiliteit staat voor vrijheid en verlangen. En dit staat haaks op het repressieve, indammende karakter van het compacte stadsbeleid. ”
Wim Nijenhuis en Wilfried van Winden

“ Binnen Rijkswaterstaat wordt niet eens meer de vraag gesteld of het ecologisch gezien nut heeft het volgende ecoduct aan te leggen. De drie miljoen euro voor nog een ecoduct wegen niet op tegen eventuele frustratie van het voortgangsproces. Ecologie is boetedoening en een glijmiddel geworden. ”
Rob Nas

“ De verwoestende werking van de collectieve verdwazing die Wet Geluidhinder heet, heeft ertoe geleid dat de snelwegen in stedelijke gebieden worden voorzien van metershoge schuttingen. In lijvige rapporten wordt geconstateerd, na breedvoerige enquêtes, dat de schuttingen lelijk worden bevonden en dat de mensen eigenlijk liever geen schutting willen, maar dat de wet dat eist. Om aan de bezwaren tegemoet te komen wordt vervolgens, bij wijze van conclusie, op ernstige toon een andere kleur voor de schutting voorgesteld. ”
Wilfried van Winden

“ Als we ‘mooi’ maar niet verengen tot ‘geen rommel’, want dan zou Nederland wel eens heel saai kunnen worden. ”
Wim Derksen

“ Net zoals de boekdrukkunst de letteren fundamenteel heeft veranderd, het buskruit de oorlogsvoering en de pil de seksualiteit, zo heeft de auto de verhouding van de mens tot tijd en ruimte veranderd. ”
Michelle Provoost

“ Ook voor het waarborgen van de kwaliteit van het Nederlandse landschap is het belangrijk dat de mensen weten waar het over gaat. Voor het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van het Groene Hart bijvoorbeeld, is het van belang dat mensen weten waar dat Groene Hart is. ”
David van Zelm van Eldik
download het complete boek [42MB]Cahier van de stedelijke snelweg [42MB]
download uitvouwbare kaftCahier Kaft groot formaat [12MB]
download factsheetCahier Factsheet [0,5MB]
home